Наян Наваа Produced by LG Хатхур Зу

хатхур зу а также видео хатхур зу

Рейтинг: 0

Исполнитель: Хатхур Зу

Название песни: Наян Наваа (Produced by LG)

Длина файла: 04:08

Дата добавления: 2015-05-18

Текст просмотрен: 275

Скачать

 
Другие песни Хатхур Зу
Текст:

Припев:
холо байна цаг бага насанай
унгэргэж жэлэ хаара арагэдэргэ
ута хама сухлам сайн занты болоб
санжэ байнаб би модон буу барьхы болеб х2

1.Сонг:
адис бадаржена, тархян соом санаа
Тархяра зогдочоб хугжэмэ захад унад
зурхэн соого хугжэмты сэдьхэл соого дуранты
Энэ зам басч намай улгы байна шенги

Сайн байна гэхэд нээрэ байна сайн
Тоонтомни буянара зуун талас улеэн
Санжи байнаб би бутарсан талха
эжимни маня уншад цайга байга балгад

абамни хату цагта хулдээрэ босчэ чадаа
Нютагы бурхад хараад тосолж байга
Этигэлэ бэлэсы давгэжэ урагша явха
Минии чадал хатуу газрас, цэцэг шенги урга

ерэ наша намты нэг заа архи хурты
зурган дэбэны бууза айхар амтаты

Припев

2. Дзе:
Саган саhан гартам хэйла
Уhан болод газар зэла
Ного ургад хабар гарха
Нюдым дулалха, бага наhанай жаргалтай уеим hанулха

Энэру мэджэдэг хун, энэру мартаугуй хун
Гансал нэгэ нютагтэ байдаг дэлхэн хун бухэн
Хухэ тэнгэрин доро адис доро отол байдаг
Хун бухэн газарhа гардар газар ру ордог

Бага наhанhа ундэр наhа хуртэрлэ тургэн саг
Унгэрдэг гэжэ hанжегарэ холын талар явад
Эжингэ адис авад му юм хуртэггкуй
Эхын нюдэнhо дэрэ юмэн байдаггуй

Нютаг эхэ шэнди хэзэш мартаггкуй
Наян наваа аян аваа унэн хамаугуй
Углонэ сайга ургод гэрэ hандаг бэжгарэ
Орин турhэн газартэбди отол мэджэгарэ

Фильмы
Хатхур зу-Наян Наваа hathur zu-nayn navaa
Комментарии (0)
Добавить коментарийКод безопасности:

Войти
Песни
Исполнители